KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE YÖNELİK AYDINLATMA METNİ


Bu aydınlatma metni, 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (6698 sayılı Kanun) kapsamında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Üniversite) olarak “Veri Sorumlusu” sıfatıyla 6698 sayılı Kanun’un “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10 uncu maddesi gereğince hazırlanmış olup bilgilendirme amaçlıdır.

Üniversite olarak, Üniversite ile ilişkili tüm ilgili kişilere ait kişisel verilerin güvenliğinin ve mahremiyetinin sağlanmasına, bu verilerin 6698 sayılı Kanun’a uygun olarak işlenerek muhafaza edilmesine büyük önem vermekteyiz. 6698 sayılı Kanun kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla aydınlatma yükümlülüğü gereğince; veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği, verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile 6698 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde sayılan diğer hakları konusunda ilgili kişileri aydınlatmak için bu bilgilendirme metni hazırlanmıştır.

1.    Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kanun uyarınca, “Veri Sorumlusu” sıfatıyla Üniversite olarak, ilgili kişilerin kişisel verilerini aşağıda açıklanan amaçlar kapsamında ve ilgili mevzuat tarafından belirlenen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

2.    Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Üniversite tarafından toplanan kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun tarafından öngörülen; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, doğru ve gerektiğinde güncel olma, belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak ve 6698 sayılı Kanun’un 5 inci ve 6 ncı maddelerinde  belirtilen kişisel verilerin işlenme şartları çerçevesinde, aşağıda yer alan amaçlarla işlenmektedir.

Kişisel verileriniz;

a)    Üniversitemizin    eğitim,    akademik,    idari    ve    iş    süreçlerinin    yürütülmesi    ve geliştirilmesi,

b)   Üniversitemizin personel politikalarının yürütülmesi amacı doğrultusunda; Üniversite’nin personel politikalarına uygun şekilde operasyonlarının yürütülmesi, açık pozisyonlara uygun personel temini, İş Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve sair iş hayatını düzenleyen mevzuat ile iş sağlığı ve iş güvenliği çerçevesinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması,

c) Üniversite ile iş ilişkisi içerisinde olan üçüncü gerçek veya tüzel kişiler ile yapılan sözleşmeler veya yürütülen faaliyetler çerçevesinde; hukuki ve ticari yükümlülüklerin gerçekleştirilmesi için, Üniversite tarafından  ortağı/müşteri/tedarikçiler ile yapılan

 sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülüklerin ifası, hak tesisi, hakların korunması, ticari ve hukuki değerlendirme süreçleri, mali işlerin yürütülmesi,

ç) Üniversite hizmetlerinden faydalanılması için gerekli çalışmaların ilgili birimlerce yapılması, Üniversite ile paylaşılan iletişim kanalları üzerinden ilgili kişilerle irtibat kurulması, Üniversitenin ve faaliyetlerinin tanıtılması, Üniversite tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişilerin faydalanması,

d) 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Yükseköğretim Kurulu tarafından getirilen eğitim faaliyetlerine ve denetime ilişkin ve sair yükümlülüklerin karşılanması, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık faaliyetlerinin sürdürülmesi, yükseköğretim mevzuatı ve Üniversite iç düzenlemeleri kapsamında eğitim faaliyetinden kaynaklı hakların tesis edilmesi,

e) Tüm üniversite paydaşlarının can ve mal güvenliğinin korunması veya bu kapsamdaki kurallara uyum sağlanması da dâhil olmak üzere; yasal yükümlülüklerin, yargı organlarının veya yetkili idari kuruluşların istediği gerekliliklerin veya taleplerinin yerine getirilmesi, gerekli güvenlik önlemleri (kamera kayıtları, turnike/kartlı geçiş sistemleri, kampüs girişinde ziyaretçi kayıt işlemleri ile toplanan veriler ve yetki dahlinde kullanılan kullanıcı internet erişim izleri/logları) ve hukuki önlemler alınarak bu amaçların gerçekleştirilmesi için bilgi işlem altyapılarına aktarılması, elektronik veya fiziki ortamlarda yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve arşivlenmesi,

f) Üniversitemize yerleşen öğrencilerin kayıt işlemleri ve öğrenim süresi boyunca eğitim öğretim mevzuatı kapsamında gerçekleştirilecek tüm işlemlerinin yürütülmesi,

g) Sunulan hizmetlerin kalitesinin yükseltilmesi, sürekliliğinin sağlanabilmesi, maliyetlerinin azaltılması, etkin ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla yapılan listeleme, raporlama, doğrulama, analiz ve değerlendirmeler ile istatistiki ve bilimsel bilgiler üretilmesi, ölçme değerlendirme yöntemlerinin ve anketlerin düzenlenmesi,

ğ) Üniversite tarafından etkinlik, kurs, gelişim programı, sergi, konferans, çalıştay, toplantılar vb. faaliyetler düzenlenmesi, duyurulması ve bu faaliyetlerin gerektiğinde elektronik olarak kayıt altına alınması,

h) Mezunlarımızın Üniversitemiz sosyal imkânlarından, etkinliklerinden ve iş/kariyer danışmanlık hizmetlerinden yararlandırılması amacıyla faaliyetlerin yürütülmesi, duyurulması ve gerekli iletişimin sağlanması,

ı) Üniversite dâhilinde bulunan sosyal topluluk/kulüplerden birine üye olunması halinde gerekli bilgilerin ilgili birim/bölüm çalışanlarıyla paylaşılması,

i)  Üniversite yerleşkelerinde yer alan kütüphane, yemekhane, sosyal ve spor tesisleri vb. gibi yerlerde sunulan hizmetlerden faydalandırılması,

j) Üniversite bünyesindeki birimlerde veya üniversite dışındaki kuruluşlarda staj/uygulama eğitimi faaliyetleri kapsamında öğrencilerin hak ve yükümlülüklerinin korunması ve yerine getirilmesinin sağlanması,

k) Kamu sağlığının korunması, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,

l) İlgili mevzuatlar uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşların taleplerine yanıt verme,

m) Randevu yönetimi, hastanenin iç işleyişini planlama ve yönetme,

n)   Sağlık hizmetlerini geliştirme amacıyla analiz yapılması,

o)   Faturalandırma, kimlik doğrulama, ilaç ve tıbbi malzeme veya cihaz temini, ö) Üniversitemiz çalışanlarının ilgili özlük işlemlerinin yerine getirilmesi,

p)   Kimlik kartı üretimi ve basımı ile çeşitli akademik ve idari işlemlerin yapılması,

r) Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi, amaçları doğrultusunda, gerekli güvenlik ve hukuki önlemler alınarak elektronik veya elektronik olmayan ortamlarda, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla işlenmektedir.

3.    İşlenen Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz; “Veri Sorumlusu” sıfatına sahip Üniversitemiz tarafından eğitim, sağlık, akademik ve idari faaliyetlerin yürütülmesi, sunulan hizmetlerden faydalanmanız için gerekli çalışmaların ilgili iş birimleri tarafından yapılması, üniversitemizin ve üniversitemizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, üniversite tesis ve binalarının iç ve dış lokasyonlarında fiziksel güvenliğini ve denetiminin sağlanması, hukuki uyum süreçlerinin yürütülmesi, mali işlerin yerine getirilmesi amaçlarıyla; Yükseköğretim Kurulu, SGK gibi kurumlar, bakanlıklar, yargı mercileri gibi kanunen yetkili kılınmış kamu kurum ve kuruluşlarına, mevzuatın izin verdiği hallerde işbirliği yaptığı/yapacağı, kuruluşlara, taraflara, anlaşmalı kuruluşlara, ödeme sistemi kuruluşlarına, 6698 sayılı Kanun’un 8 inci ve 9 uncu maddelerinde belirtilen hususlar gereğince sınırlı olarak aktarılabilecektir.

Üniversite tarafından kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun’un 4(2) maddesindeki öngörülen ilkeler ışığında; açık rıza temini suretiyle veya Kanun’un 5(2) ve  6(3) maddelerinde öngörülen durumların varlığı halinde açık rıza temin edilmeksizin ve Kanunun 8 inci ve 9 uncu maddelerindeki kurallar uyarınca, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından tespit edilecek yeterli korumaya sahip yabancı ülkeler ilan edildikten sonra sadece bu ülkelerde yerleşik kişi ve kuruluşlara, yeterli korumanın bulunmadığı tespit ve ilan edilen ülkeler için ise, Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve ilgili aktarım açısından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun izninin temin edilebildiği hallerle sınırlı olmak kaydıyla yurtdışına veri aktarılabilecektir.

4.    Kişisel Veri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Üniversite tarafından paydaşlarına sağlanan hizmet ve faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte Üniversite birimleri, bölümleri, çalışanları ve Üniversitenin hizmet aldığı gerçek veya tüzel kişiler tarafından “Veri İşleyen” sıfatıyla; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, sözleşmeler/bilgilendirme formları ve sair belgelerle, otomasyon yazılımı, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar, güvenlik sistemleri, eğitim ve öğretim yazılımları vb. vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak kişisel verileriniz toplanabilecektir.

Kişisel verileriniz, bu metnin 2 nci maddesinde belirtilen amaçlar doğrultusunda hizmetlerimizin sunulabilmesi ve bu kapsamda Üniversite’nin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacı ile toplanır.

“Veri Sorumlusu” sıfatıyla Üniversitemiz tarafından hukuki sorumluluğumuzu yerine getirebilmek için 6698 sayılı Kanun’un 5 inci ve 6 ncı maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenme şartları dâhilinde kişisel verileriniz işlenebilmektedir. Ayrıca 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik, 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve ilgili diğer düzenlemelerde yer alan hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirme adına kişisel verileriniz işlenebilmektedir.

5.    Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11 inci Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahiplerinin haklarına ilişkin talepleri, aşağıda düzenlenen yöntemlerle Üniversitemize iletilmesi durumunda, Üniversitemiz ilgili talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Üniversitemiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahibi kendisiyle ilgili;

a)   Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b)  Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c)        Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d)   Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

e)   6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

f)   İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

g)    Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,haklarına sahiptir.

6698 sayılı Kanun’un 13 (1) maddesi gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Üniversitemize iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, 6698 sayılı Kanun gereğince, yazılı olarak Üniversitemize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede Üniversitemize 6698 sayılı Kanun’un 11 inci maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Web Sitesinde yer alan Veri Sahibi Başvuru Formunu doldurup imzalı bir nüshasını “Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü, Avşar Yerleşkesi Batı Çevreyolu Blv. No: 251/A 46050- Onikişubat/Kahramanmaraş” adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya 6698 sayılı Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu “ksu.kahramanmaras@hs01.kep.tr” adresine güvenli elektronik imzalı  olarak iletebilirsiniz.

İlgili Kanun kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla bildiririz.

Saygılarımızla.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi.


Adres: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü Avşar Yerleşkesi Batı Çevreyolu Blv. No: 251/A 46050 Onikişubat/Kahramanmaraş

Tel: +90 (344) 300 10 00

Faks: +90 (344) 300 10 37

KEP: ksu.kahramanmaras@hs01.kep.tr